اعلام لیست و وضعیت مقالات پذیرفته شده در اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش‌ها و راهکارها
1394-07-12
اعلام لیست و وضعیت مقالات پذیرفته شده در اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش‌ها و راهکارها

نویسندگان گرامی

با سلام

براساس نظرات کمیته علمی همایش لیست و وضعیت مقالات پذیرفته شده در اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش‌ها و راهکارها به شرح جدول پیوست اعلام میگردد.

با سپاس