بسیار فوری: لزوم تنظیم مقالات ارسالی در فرمت مد نظر همایش
1394-05-25
بسیار فوری: لزوم تنظیم مقالات ارسالی در فرمت مد نظر همایش

با توجه به تاکید چندین باره کمیته علمی همایش مبنی بر رعایت فرمت مد نظر همایش و حتی بازگشت چندین باره برخی مقالات بدلیل عدم رعایت فرمت، ضروری است کلیه مقالات کامل پذیرش شده برای ارائه تا پایان مرداد ماه مطابق با فرمت قرار داده شده در بخش راهنمای نگارش و ارسال مقاله مورد بازبینی قرار گرفته و به ایمیل سامانه ارسال شود.