تمدید مهلت ارسال مقاله کامل
1394-05-13

مهلت ارسال مقاله کامل به اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها تا تاریخ 25 مرداد 1394 تمدید گردید. پژوهشگران محترم که چکیده جامع مقاله آن ها مورد پذیرش قرار گرفته است می توانند با مراجعه به سامانه همایش تا تاریخ اعلام شده نسبت به ارسال مقاله کامل خود اقدام نمایند.