تغییر تاریخ ارسال چکیده جامع مقالات همایش
1394-04-01
تغییر تاریخ ارسال چکیده جامع مقالات همایش

با توجه به استقبال نویسندگان محترم مقالات، تاریخ دریافت چکیده مقاله تا تاریخ 7 تیرماه 1394 تمدید گردید.