تغییر تاریخ ارسال چکیده جامع مقالات همایش
1394-03-19
تغییر تاریخ  ارسال چکیده جامع مقالات همایش

با توجه به استقبال نویسندگان محترم مقالات تاریخ دریافت چکیده مقاله تا پایان خردادماه 1394 تمدید گردید.