تمدید مهلت ارسال چکیده جامع مقالات
1394-01-23
تمدید مهلت ارسال چکیده جامع مقالات

به منظور مشارکت بیشتر و موثر تر پژوهشگران و علاقه مندان و با توجه به استقبال گسترده دانش پژوهان و محققان گرامی مهلت ارسال چکیده جامع مقالات اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1394 تمدید گردید.