برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
1393-08-21
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اولین جلسه کمیته علمی همایش روز چهارشنبه مورخ 21 آبان ماه در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه محورهای همایش مصوب و تایید گردید. مقرر گردید روز دوم همایش به میزگردهای مرتبط با محورهای همایش که مبتنی بر نیازهای دستگاه های اجرایی مرتبط با این همایش اختصاص داده شود.