ارسال چکیده جامع در مرحله اولیه
1393-08-21
ارسال چکیده جامع در مرحله اولیه

بر اساس مصوبه شورای علمی همایش دریافت مقالات در مرحله اول به صورت چکیده جامع شامل 750-1000 واژه می باشد. در این چکیده جامع بایستی به مقدمه، روش شناسی تحقیق، نتایج و نتیجه گیری کلی مقاله اشاره گردد. در غیر این صورت مقالات بدون چکیده جامع پذیرش نخواهد شد. متعاقبا راهنمای نگارش چکیده جامع در قسمت تدوین نگارش مقالات اطلاع رسانی خواهد گردید.