فراخوان اولین همایش ملی "جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها"
1393-05-28
فراخوان اولین همایش ملی "جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها"

انجمن جامعه‌شناسی ایران در راستای برنامه‌های تعریف شده خود بر آن است اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها» را در مهرماه سال 1394 با همکاری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار نماید. این اقدام جهت فراهم آوردن زمینه‌ای برای بیان دیدگاه‌ها و چشم اندازهای اساتید و پژوهشگران این حوزه با نگاه جامعه شناسی به محیط زیست و منابع طبیعی است. بدین وسیله از تمامی علاقمندان به موضوعات انسانی مرتبط با  منابع طبیعی و محیط زیست در شاخه‌های مختلف آن اعم از جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، جمعیت‌شناسی، اخلاق، حقوق، سیاست گذاری و مدیریت پایدار و سایر رشته های مرتبط با مشارکت خود در این همایش بر غنای آن بیافزایند.