حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
وزارت نیرو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
سازمان امور عشایر ایران
شرکت آب منطقه ای البرز
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران
حمایت کننده نقره ای
انجمن علمی تاریخ
حمایت کننده طلایی
سازمان حفاظت محیط زیست
حمایت کننده نقره ای
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
حمایت کننده طلایی
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
حمایت کننده نقره ای
اندیشکده تدبیر آب ایران
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
کرسی یونسکو در بازیافت آب
مرجع دانش سیویلیکا