سه شنبه 05 آبان 1394
08:00 تا 10:00
افتتاحیه
اقتتاحیه اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش‌ها و راهکارها
محل برگزاری
سالن ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران