شورای سیاستگذاری
مهدی قربانی
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mehghorbani [at] ut.ac.ir
تلفن: 02632223044
کمیته علمی
حسین ایمانی جاجرمی
عضو کمیته علمی
دانشیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: imanijajarmi [at] ut.ac.ir
تلفن: 02188012524
مهدی طالب
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: taleb [at] ut.ac.ir
تلفن: 02188012524
موسی عنبری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: anbari [at] ut.ac.ir
تلفن: 88012423-021
غلام رضا غفاری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghaffary [at] ut.ac.ir
تلفن: 88012211-021
حسین میرزایی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hmirzaie [at] ut.ac.ir
تلفن: 61117857-021