1394-04-25
1394-04-25
1394-04-26
1394-06-07
1394-06-15
تاریخ پایان مهلت ثبت نام در همایش 1394-07-09
مسابقه
اولین مسابقه عکاسی دانشجویی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1394-07-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1394-07-22
1394-08-05 08:00
1394-08-06 18:30