نویسندگان گرامی

با سلام و احترام

 

با توجه به تاکید چندین باره کمیته علمی همایش مبنی بر رعایت فرمت مد نظر همایش و حتی بازگشت چندین باره برخی مقالات بدلیل عدم رعایت فرمت، ضروری است کلیه مقالات کامل پذیرش شده برای ارائه تا پایان مرداد ماه مطابق با فرمت پیوست مورد بازبینی قرار گرفته و در پاسخ به این ایمیل ارسال شود.

 

با سپاس