1-فرهنگ، اخلاق، رسانهها، منابع طبیعی، آب و محیط زیست

2-حکمرانی خوب و پایداری منابع طبیعی، آب و محیط زیست

3-انسان و تغییر اقلیم (خشکسالی، بحران آب و ریزگردها)

4-توانمندسازی، شبکه‌های اجتماعی، مشارکت جوامع محلی، زنان و تشکل‌ها

5-مدیریت یکپارچه شهری، آب و محیط زیست

6-جامعه روستایی، عشایری و مدیریت منابع طبیعی

7-دانش بومی و فناوری‌های نوین در مدیریت منابع طبیعی، آب و محیط زیست

8-حقوق، قوانین و سیاست‌گذاری منابع طبیعی، آب و محیط زیست